BENEFICIS PER ALS CANDIDATS SELECCIONATS

DOTACIÓ ECONÒMICA

Durant el temps que duri projecte, elBullifoundation proveirà a cada candidat seleccionat d’una dotació econòmica (recollida en la taula que s’inclou a continuació) amb l’objectiu de sufragar les seves despeses bàsiques, com el viatge i l’allotjament. Les despeses derivades de la participació dels candidats seleccionats en el projecte aniran a càrrec de cadascun.

 

Net (*) Brut
Agost (del 24 al 30) 396,97 € 491,99 €
Setembre 1700,00 € 2072,05 €
Octubre 1700,00 € 2062,22 €
Novembre 1700,00 € 2062,22 €
Desembre 1133,33 € 1365,27 €
Liquidació 900,21 € 962,46 €
Total 7530,46 € 9016,21 €

(*) Aquest import net està calculat sobre la base d’una retenció d’un 2 %. S’estudiarà cada cas en funció de la situació personal i específica.

 

MANUTENCIÓ

Durant les jornades laborals, elBullifoundation sufragarà el cost de manutenció in situ. No es descarta la col·laboració de l’equip en la preparació del menjar o menjars necessaris, en funció de l’organització que hi estableixin els responsables de cada fase del projecte.

Si s’organitzés algun viatge d’investigació, elBullifoundation es faria càrrec de les despeses de transport, allotjament i manutenció.

 

TRANSPORT

En cas que no es disposi d’un mitjà de transport propi, elBullifoundation facilitarà el transport diari de tots els participants des de Roses fins a elBulli1846. Cal tenir en compte que aquest trasllat es realitzarà de manera col·lectiva o en grups i, per tant, serà necessària la coordinació i la col·laboració de totes les persones implicades en cadascun dels transfers, en funció de les franges horàries que s’hi estableixin.

Si no s’ajustessin als horaris establerts, cada persona és lliure d’utilitzar un altre mitjà de transport per a desplaçar-se i n’assumirà el cost que pogués suposar.