FORMALITZACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ

Per formalitzar la selecció del candidat, se us demanarà la signatura d’un compromís ferm de participació en la convocatòria per a la qual se us ha seleccionat.

Així mateix, quan arribeu a elBulli1846, es procedirà a signar tots els documents que formalitzin els acords i compromisos entre elBullifoundation i el candidat seleccionat:

 • Compromís ferm de participació (vegeu PDF)
 • Cessió dels drets d’imatge (vegeu PDF)
 • Cessió dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb tots els resultats de la feina individual o col·lectiva durant el període de participació en el projecte (vegeu PDF)
 • Política de privacitat dels treballadors (vegeu PDF)

 

Prèviament haurem sol·licitat a cada candidat seleccionat la documentació següent:

 • DNI o NIE.
 • Número de compte bancari en què es realitzi mensualment l’ingrés del salari.
 • Número de telèfon mòbil per poder ser localitzat durant l’estada a elBulli1846.
 • Número de telèfon de contacte d’un familiar directe, que només s’utilitzarà en cas de necessitat.

 

A més, reiterarem la importància del compromís de cada candidat amb el projecte per:

 • Complir el cicle establert per a la participació (del primer a l’últim dia), de què només quedaria eximit en cas que s’hi donés una situació personal greu d’excepcionalitat absoluta.
 • Dedicar tot l’esforç necessari als projectes que es duguin a terme i que li siguin encomanats.
 • Participar en els viatges que elBullifoundation pogués organitzar per aprofundir en alguna àrea d’investigació.

 

Per a l’execució de tots aquests tràmits, el candidat seleccionat haurà de tenir tota la documentació necessària en regla, que podrà variar en funció del país de procedència.

elBullifoundation disposa d’un departament de Recursos Humans que donarà suport als candidats i de què aquests seran degudament informats un cop siguin seleccionats com a participants.

En qualsevol cas, cada participant és responsable de tenir tota la documentació necessària per a poder-hi participar d’acord amb la legislació vigent a Espanya.